S. 5 (2014)

Mục lục

Kinh tế vĩ mô

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam: Một số thách thức và kiến nghị Tóm tắt PDF
Nguyễn Hồng Sơn, Trần Quang Tuyến 3-11
Tháo gỡ nút thắt tăng trưởng kinh tế năm 2014 Tóm tắt PDF
Lê Quốc Lý 12-19
Thể chế kinh tế và doanh nghiệp: thực trạng, vấn đề và giải pháp Tóm tắt PDF
Trần Đình Thiên 20-28

Tài chính - Tiền tệ

Mục tiêu chính sách tiền tệ Việt Nam - nhìn từ Luật Ngân hàng Nhà nước đến các nghị quyết của Đảng giai đoạn 2011-2013 Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hoài Lê, Trần Thị Xuân Anh 29-36
Khi công cụ lãi suất đã "tới hạn" Tóm tắt PDF
Phạm Hữu Hồng Thái 37-40

Quản lý kinh tế

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam đối với vấn đề bảo vệ môi trường để phát triển bền vững Tóm tắt PDF
Vũ Hoàng Nam 41-46
Doanh nghiệp ở Tây Nguyên: thực trạng và vấn đề Tóm tắt PDF
Nguyễn Trọng Xuân 47-55

Nông nghiệp – Nông thôn

Du lịch nông thôn: từ lý thuyết đến thực tiễn Tóm tắt PDF
Đào Thị Hoàng Mai 56-64

Kinh tế địa phương

Thực trạng phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Hậu Giang Tóm tắt PDF
Võ Thành Danh, Ong Quốc Cường 65-72

Kinh tế thế giới

Thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại Bỉ: bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Thắng 73-78