S. 8 (2014)

Mục lục

Kinh tế vĩ mô

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa dựa vào mạng sản xuất quốc tế Tóm tắt PDF
Phạm Thị Thanh Hồng 3-13
Phân tích hệ số Gini theo nguồn thu nhập ở Việt Nam giai đoạn 2002-2012 Tóm tắt PDF
Trần Quang Tuyến 14-21
Tái cấu trúc kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng trên cơ sở khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế Tóm tắt PDF
Hoàng Sỹ Động 22-31

Quản lý kinh tế

Nhận thức và sự phát triển kinh doanh ở Việt Nam năm 2013 Tóm tắt PDF
Lương Minh Huân 32-43

Nông nghiệp – Nông thôn

Đổi mới hoạt động cung cấp dịch vụ của các hiệp hội ngành nông sản xuất khẩu của Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Tú Tài 64-68

Kinh tế địa phương

Cơ cấu kinh tế Tây Nguyên và một số vấn đề đặt ra Tóm tắt PDF
Bùi Quang Tuấn, Nguyễn Đình Hòa 44-56
Đánh giá thực trạng mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Chín 57-63

Kinh tế thế giới

Rủi ro nợ và quản trị rủi ro nợ công: khảo sát từ lý luận đến thực tiễn Tóm tắt PDF
Phạm Quý Long, Nguyễn Thị Phi Nga 69-77