T. 436, S. 9 (2014)

Mục lục

Kinh tế vĩ mô

Sự di chuyển lao động trong bối cảnh nền kinh tế có bao nhiêu biến động Tóm tắt PDF
Phạm Minh Thái 19-31
Quy hoạch ngành, lĩnh vực trong nền kinh tế thị trường Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng Hà, Phan Thị Sông Thương, Nguyễn Hương Giang 32-40

Tài chính - Tiền tệ

Phá giá đồng Việt Nam: bao nhiêu thì đủ? Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Độ 3-10
Đo lường tác động của giá xăng dầu đến lạm phát của Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Quang Tín 11-18

Nông nghiệp – Nông thôn

Lý luận và thực tiễn về chuỗi giá trị thịt lợn và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Thị Tân, Phạm Văn Hùng 41-47

Kinh tế địa phương

Xây dựng nông thôn mới ở Đăk Lăk: thực trạng và giải pháp Tóm tắt PDF
Đỗ Thanh Phương 48-51
Phát triển sản xuất cà phê bền vững có chứng nhận tại tỉnh Đăk Lăk Tóm tắt PDF
Nguyễn Trọng Xuân, Nguyễn Hồng Nga, Nguyễn Thị Huyền Trang 52-59

Dành cho các nhà kinh doan

Phát triển kinh doanh thể dục, thể thao ở nước ta Tóm tắt PDF
Nguyễn Danh Sơn 60-68

Kinh tế thế giới

Đôla hóa tại một số nước đang phát triển Tóm tắt PDF
Trịnh Quốc Trung 69-77