T. 447, S. 8 (2015)

Mục lục

Kinh tế vĩ mô

Chuyển dịch lợi thế so sánh trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam Tóm tắt PDF
Lê Tuấn Lộc 3-11
Nghèo đói của hộ gia đình trong bối cảnh suy giảm kinh tế ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Việt Cường, Trần Quang Tuyến, Phùng Đức Tùng 12-23

Kinh tế chính trị

Cơ sở kinh tế của mối quan hệ giữa mức sẵn lòng chi trả, mức sẵn lòng chấp nhận để cải thiện môi trường và quyền sở hữu Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Song, Lê Thị Phương Dung 37-40

Kinh tế đối ngoại

Sự sẵn sàng của Việt Nam đối với hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN Tóm tắt PDF
Phạm Bích Ngọc 68-77

Nông nghiệp – Nông thôn

Chuỗi giá trị lúa gạo Đồng bằng sông Cửu Long: chính sách nông nghiệp và thương mại thiếu hiệu quả Tóm tắt PDF
Đào Thế Anh, Thái Văn Tình 24-36

Kinh tế địa phương

Tái canh cây cà phê ở Tây Nguyên: thuận lợi và khó khăn Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Nguyên 41-50
Phát triển nguồn lao động nông thôn tỉnh Thái Nguyên trong thời kỳ công nghiệp hóa Tóm tắt PDF
Ngô Xuân Hoàng 51-56

Hội nhập kinh tế

Sự sẵn sàng của Việt Nam đối với hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN Tóm tắt PDF
Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Anh Thu, Vũ Thanh Hương 57-67