T. 449, S. 10 (2015)

Mục lục

Kinh tế vĩ mô

Kinh tế Việt Nam khi thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015: Thực trạng và vấn đề Tóm tắt PDF
Lý Hoàng Mai 3-11
Kích cỡ chi tiêu chính phủ tối ưu và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Đào Thị Bích Thủy 12-18
Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế đến sự sống sót của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Trần Quang Tuyến, Vũ Văn Hưởng 19-27

Quản lý kinh tế

Đánh giá hoạt động thương mại hóa quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Hồ Thúy Ngọc 28-38
Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với chuyển dịch cơ cấu công nghiệp Việt Nam Tóm tắt PDF
Trần Thị Vân Anh 39-47

Nông nghiệp – Nông thôn

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đối mới phát triển các hợp tác xã ở nông thôn Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Bảo Dương 48-54
Mô hình sản xuất theo hợp đồng giữa nông hộ và doanh nghiệp: ưu, nhược điểm và giải pháp chính sách Tóm tắt PDF
Lê Khương Ninh 55-61

Kinh tế thế giới

Điều hành chính sách tài khóa nhằm ổn định chu kỳ kinh tế trên thế giới: hàm ý cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Nguyệt, Chu Minh Hội 62-70
Đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí: kinh nghiệm của Trung Quốc và một số bài học đối với Việt Nam Tóm tắt PDF
Bùi Xuân Hồi, Lê Ngọc Dũng 71-77