T. 452, S. 1 (2016)

Mục lục

Kinh tế vĩ mô

Chính sách tài khóa "nghịch chu kỳ" trong kinh tế Việt Nam Tóm tắt PDF
Trần Đình Thiên, Chu Minh Hội 3-14
Tiêu dùng dân cư theo hướng bền vững ở Việt Nam: Cơ hội và thách thức Tóm tắt PDF
Lê Anh Vũ, Nguyễn Cao Đức, Nguyễn Thị Huyền 15-22
Đánh giá tác động của năng lượng đến tổng sản phẩm quốc nội Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Quang Tín 23-30

Tài chính - Tiền tệ

Điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng Việt Nam hội nhập quốc tế trong 4 năm gần đây và khuyến nghị cho giai đoạn tới Tóm tắt PDF
Nguyễn Đắc Hưng 31-40

Kinh tế đối ngoại

Đổi mới kinh tế và chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của nhóm nước CLMV và một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Trần Thị Ngọc Quyên 71-77

Kinh tế địa phương

Khai thác nguồn thu từ bất động sản (đất đai) cho ngân sách nhà nước trên địa bàn Hà Nội Tóm tắt PDF
Lê Văn Bính 41-52
Tác động của biến động dân số tới chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam: trường hợp của miền Trung - Tây Nguyên Tóm tắt PDF
Bùi Quang Bình 53-62
Nghiên cứu các yếu tố tác động đến đầu tư của doanh nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long bằng mô hình Tobit Tóm tắt PDF
Lê Văn Hưởng, Nguyễn Minh Hà, Lê Bảo Lâm 63-70